Art-Profiles.net

be pART of ART

ExitVirus - EnterGreece | Artist: Anastasia Zoi Souliotou | Maria Kallas on a gold backround | 50x40cm | Acrylics on canvas | https://anastasiazoisouliotou.wordpress.com/ | mail: anazsol@hotmail.com