Ευάγγελος Μήτσου, Το πέρασμα του χρόνου, 75x69cm, Σίδηρο γλυπτικής | Evangelos Mitsou, Time passage, 75x69cm, Sculpture iron