Γεράσιμος Θωμάς - Gerasimos Thomas | Rimanere a casa - Εν τη οικία - Staying at home | 23x14cm | Μελάνι και υδατόχρωμα σε χαρτί - Ink and watercolor on paper | mail: tomjerry78@hotmail.com