Art-Profiles.net

be pART of ART

ANO DIAZOMA 21 | 1st OnLine ARTexhibition of the project: 12months/ ARTonline @ www.art-profiles.net

The exhibition in FLIP BOOK edition

Click on the following link and watch the exhibition as a FLIP BOOK

https://anyflip.com/casdu/kics

Πρόσκληση συμμετοχής στην Ομαδική Διαδικτυακή Έκθεση 2021 | ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ 21

Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η παρακολούθηση θεάτρου αποτελούσε μέσο θεραπείας, διότι είχε ευεργετικά αποτελέσματα για τη ψυχική και κατ' επέκταση τη σωματική υγεία των ασθενών.

Με έμπνευση το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, την Πυθαγόρεια αριθμολογία και την έναρξη ενός νέου έτους, του 2021 που φέρει το βαρύ αποτύπωμα του έτους 2020 που διαδέχτηκε, η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021 | ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ 21 θα παρουσιαστεί στην πολιτιστική ιστοσελίδα μου www.art-profiles.net και στο youtube ΜΕΣΩ VIDEO μετά την ολοκλήρωσή της.

Δηλώνετε συμμετοχή ΕΩΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ με ένα έργο για το οποίο στέλνεται φωτογραφία με τα στοιχεία του (τίτλο, διαστάσεις, τεχνική – υλικά), το ονοματεπώνυμό σας στα Ελληνικά και Αγγλικά καθώς και το mail ή την ιστοσελίδα σας. Σε περίπτωση που θέλετε να αναφερθεί αντί για το μέηλ σας, η σελίδα σας στο facebook ή στο Instagram μου το αναφέρετε.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ προκειμένου να επιλέξετε έργο με το οποίο θέλετε να συμμετέχετε: Το άνω διάζωμα του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου έχει 21 σειρές καθισμάτων. Με βάση την Πυθαγόρεια αριθμολογία ο αριθμός 21 είναι μυστικός αριθμός της κοσμικής συνείδησης ( το 2 είναι η θηλυκή ενέργεια του σύμπαντος, που εκπροσωπεί τη διαίσθηση, τη φαντασία, το άνοιγμα στην αγάπη και το 1 είναι η αρσενική ενέργεια του σύμπαντος που εκπροσωπεί τη δύναμη, τη δράση, την πρωτοβουλία και την αποφασιστικότητα). Μόνο αν μάθει ο άνθρωπος να κυβερνά τον εαυτό του στην καθημερινότητα, θα μπορέσει να ανέβει προς τα επάνω (συμβολικά στο επάνω διάζωμα). Έτσι θα καταφέρει να ισορροπήσει τα θηλυκά και αρσενικά στοιχεία μέσα του (21), δηλαδή να ενεργοποιήσει και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου του και τότε θα μπορέσει να κυριαρχήσει στο νοητικό του πεδίο.

Με λίγα λόγια οι συμμετοχές σας θα συντελέσουν στην παρουσίαση μιας διαδικτυακής έκθεσης που σκοπός της είναι να δώσει ΘΕΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ με την έναρξη του 2021 για εμάς τους ίδιους που είμαστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ και πρέπει να δρούμε ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ, ΜΕ ΑΓΑΠΗ, ΜΕ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ, ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΙΑ, ώστε τελικά όχι μόνο να κυριαρχήσουμε στο νοητικό μας πεδίο, αλλά να ΣΥΜΒΙΩΝΟΥΜΕ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ!!!

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ!!!

Στέλνετε τις συμμετοχές σας στο mail: dimitriolazarou@gmail.com

Video διαδικτυακών εκθέσεων μου μπορείτε να δείτε στο youtube, στο κανάλι μου Dimitris Lazarou στο μπορείτε να κάνετε και εγγραφή (πατάτε subscribe)

Εφόσον υπάρξει αριθμός συμμετοχών άνω των 50, η έκθεση θα έχει και επικοινωνία έντυπα και διαδικτυακά με δελτίο τύπου που θα δημιουργήσω προς τα τέλη Ιανουαρίου που λήγουν και οι συμμετοχές.

Δημήτρης Λαζάρου 

repdla@hotmail.com // dimitriolazarou@gmail.com

www.art-profiles.net

www.facebook.com/dimitris.lazarou.7/

www.facebook.com/dimitrislazarou1969

https://www.facebook.com/LazarouMyExhibitions

https://www.facebook.com/EfimerisTisTexnis

https://www.instagram.com/dimitris.lazarou.7/?hl=el

https://www.youtube.com/channel/UC2mSV1Spuy5aYfyo4WLLhgg

Invitation to participate in the Group Online Exhibition 2021 | ANO DIAZOMA 21

The ancient Greeks believed that watching theater was a means of healing, because it had beneficial effects on the mental and therefore physical health of patients.

Inspired by the ancient theater of Epidaurus, the Pythagorean numerology and the beginning of a new year, 2021 the GROUP ONLINE EXHIBITION 2021 | ANO DIAZOMA 21

will be presented on my cultural website www.art-profiles.net and on youtube VIA VIDEO after its completion.

Participation is declared UNTIL JANUARY 31 with one art work for which a photo is sent with its details (title, dimensions, technique - materials), your name in Greek and English as well as your mail or website. In case you want it to be mentioned instead of your email, your facebook or Instagram page mentions it.

EXHIBITION TOPICS in order to select an art work with which you want to participate:

The upper part of the ancient theater of Epidaurus has 21 rows of seats.

According to Pythagorean numerology, the number 21 is the secret number of the cosmic consciousness (2 is the feminine energy of the universe, which represents intuition, imagination, openness to love, and 1 is the masculine energy of the universe, which represents power, action, initiative and determination).

Only if man learns to rule himself in everyday life will he be able to ascend (symbolically to the upper ledge).

Thus he will be able to balance the female and male elements within him (21), that is, to activate both hemispheres of his brain and then he will be able to dominate in his mental field.

SHORTLY, your participations will contribute to the presentation of an online exhibition whose purpose is to give POSITIVE MESSAGES

PARTICIPATION IN THE EXHIBITION IS FREE !!! Send your art work to the mail: dimitriolazarou@gmail.com

You can watch videos of my online exhibitions on youtube, on my channel Dimitris Lazarou you can also register (click subscribe)

If there is a number of entries over 50, the exhibition will have communication in print and online with a press release that I will create by the end of January when the entries expire.

DIMITRIS LAZAROU

Αγγελική Παπακωνσταντίνου - Angeliki Papakonstantinou | Happy Days | Digital art | mail: apapakost@gmail.com

Angeliki Papakonstantinou - Happy days - VIDEO PRESENTATION

Angeliki Papakonstantinou - Happy days - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Charitini Thrasyvoulou- Χαριτίνη Θρασυβούλου | Regeneration-Αναγέννηση | 100×80cm | Oil on canvas--Λάδι σε καμβά | mail: tinathrasyvoulou@gmail.com | fb: Charitini Thrasyvoulou

Charitini Thrasyvoulou - Regeneration - Video presentation

Charitini Thrasyvoulou - Regeneration - Video presentation
@ www.art-profiles.net

Έλενα Αρσενίδου - Elena Arsenidou | The poet's window | 30x35cm | Photomontage | mail: earsenidou@gmail.com

ELENA ARSENIDOU - The poet's window - Video presentation

ELENA ARSENIDOU - The poet's window - Video presentation @
www.art-profiles.net

Μάτα Φραντζέσκου - Mata Frantzeskou | Αρμονία - Harmony | 40x30cm | Μικτή τεχνική σε οικολογικό χαρτί σκίτσων - mixed media on ecological sketch paper | mail: matafrantzeskou.deco@gmail.com - fdeco@otenet.gr

Mata Frantzeskou - Harmony - VIDEO PRESENTATION

Mata Frantzeskou - Harmony - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Ευτυχία Τουρναβίτη - Eftihia Tournaviti | Η εσωτερική μου αρμονία - My internal harmony | 46x48cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: eftihia_alive@hotmail.com

Eftihia Tournaviti - My internal harmony - VIDEO PRESENTATION

Eftihia Tournaviti - My internal harmony - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Μαρία Χαλκιά - Maria Chalkia - | Μαγική δύναμη - Magical power | 150x100cm | Μικτή τεχνική σε καμβά - Mixed media on canvas | FB: Maria Chalkia. Maria Chalkia εικαστικός| Instagram: mariachalkiacreativeideas

en/gr

WOMAN the incarnation of the beginning and the continuation of life, as well as the symbol of the immortality of that earthly matter, which does not have the form itself, but nevertheless, wears all forms. The magical power and miracle of woman is not inferior to the miracle of the universe itself. This gave her enormous power and this was the main concern of the male population: the division, control and use of this power for the benefit of men.

Γυναίκα η ενσάρκωση της έναρξης και της συνέχισης της ζωής καθώς και το σύμβολο της αθανασίας εκείνης της γήινης ύλης που δεν έχει αυτή καθεαυτή μορφή, αλλά ωστόσο ενδύεται όλες τις μορφές. Η μαγική δύναμη και το θαύμα της γυναίκας δεν είναι κατώτερα από το θαύμα του ίδιου του σύμπαντος. Τούτο της έδωσε μια τεράστια δύναμη κι αυτό υπήρξε η κυρία φροντίδα του ανδρικού πληθυσμού :

Η διάσπαση ,ο έλεγχος και η χρήση αυτής της δύναμης προς ίδιον όφελος των αντρών.

 

Maria Chalkia - Magical power - VIDEO PRESENTATION

Maria Chalkia - Magical power - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Άννα Γιαννοπούλου - Anna Giannopoulou | Αναθύμηση - Remembrance | 70x50cm | Ακρυλικά σε χαρτί - Acrylics on paper | mail: anna.giannopoulou@yahoo.gr

Anna Giannopoulou - Remembrance - VIDEO PRESENTATION

Anna Giannopoulou - Remembrance - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Christine Abou Negm | Twin Flames | 40x30cm | Ακρυλικά - Acrylics | FB: Christine Abou-Negm

Christine Abou Negm - Twin Flames - Video presentation

Christine Abou Negm - Twin Flames - Video presentation @www.art-profiles.net

Ειρήνη Δούναβη - Irene Dounavi | Ισορροπία - Balance | 100x110 | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: edounavi@saintpaul.gr | FB: Irene Dounavi painting

Irene Dounavi - Balance - VIDEO PRESENTATION

Irene Dounavi - Balance - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Ευαγγελία Βεκιαροπούλου - Evangelia Vekiaropoulou | Ως άνω - Above | 70x70cm | Ακρυλικό σε καμβά - Acrylic on canvas | mail: anemoesaorion@gmail.com

Evangelia Vekiaropoulou - Above - Video presentation

Evangelia Vekiaropoulou - Above - Video presentation @ www.art-profiles.net

Μαριάννα Πατινιώτη - Marianna Patinioti | Moral duty | 30x30cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: marianna92pat@gmail.com

Marianna Patinioti - Moral duty - VIDEO PRESENTATION

Marianna Patinioti - Moral duty - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Μαίρη Τριβιζά - Mary Triviza | Κοσμική ενέργεια-Ζω γι'αυτό το γλυκό φιλί // Cosmic energy-I live for this sweet kiss | 80x60cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: mairytriviza@gmail.com

Mary Triviza - Cosmic Energh - I live for this sweet kiss | VIDEO PRESENTATION

Mary Triviza - Cosmic Energh - I live for this sweet kiss | VIDEO PRESENTATION @ www.art-profiles.net

Σοφία Μητράκη - Sophia Mitraki | Ανήφορος - Steep | 70x50cm | Πυρογραφία σε ξύλο - Pyrography on wood | mail: sophiaartist@yahoo.gr

Sophia Mitraki | Steep VIDEO PRESENTATION

Sophia Mitraki | Steep VIDEO PRESENTATION @ www.art-profiles.net

Kατερίνα Θεοδωρίδου - Katerina Theodoridou | Κάθαρση - Purification | 60x50cm | Ακρυλικά - Acrylics | mail: katerinatheodoridou64@yahoo.com

Katerina Theodoridou - Purification - VIDEO PRESENTATION

Katerina Theodoridou - Purification - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

ch2_artist | Enlightenment | 10x70cm | Charcoal on paper | mail: c.tsantilas@yahoo.gr | Instagram:ch2_artist

Enlightenment by ch2_artist | Theme of the artwork

This artwork is inspired by the inner self need for personal freedom of a human organic body.An electric lamp is focusing on a child’s brain . The lights reflects a spontaneous movement of the hand that turns on the inner switch of the mind. is that particular moment when man realizes that he must ascend to the highest organic dimension of personal perception.

ch2_artist | Enlightenment | VIDEO PRESENTATION

ch2_artist | Enlightenment | VIDEO PRESENTATION @ www.art-profiles.net

Argy Pappas Tsiota | Underwater series #3....".LIGHT ON THE WRECKAGE " | 100x70cm | Pastel | FB: argy. pappastsiota

Argy Pappas Tsiota - Light on the wreckage - VIDEO PRESENTATION

Argy Pappas Tsiota - Light on the wreckage - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Αρβανιτάκη- Βασιλακάκη Ελένη | Arvanitaki - Vassilakaki Eleni | Χωρίς τίτλο - Untitled | 40x30cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: earvanitaki@hotmail.com

Arvanitaki Vassilakaki Eleni - Untitled - VIDEO PRESENTATION

Arvanitaki Vassilakaki Eleni - Untitled - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Συμεών Βαριάς - Simeon Varias | Χορεύοντας στο Αιγαίο - Dancing in the Aegean | 100x80cm | Λάδι σε μουσαμά - Oil on canvas | mail: simeon.xaxa@gmail.com

Simeon Varias - Dancing in the Aegean - VIDEO PRESENTATION

Simeon Varias - Dancing in the Aegean - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Κατερίνα Σακελλαρίδη - Katerina Sakellaridi | Αρμονία με τη φύση - Harmony with nature | 60x50cm | Λάδι σε κάμβα - Oil on canvas | FB: Kat Sakel

Katerina Sakellaridi | Harmony with nature - VIDEO PRESENTATION

Katerina Sakellaridi | Harmony with nature - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Γεωργία Τρούλη - Georgia Trouli | See beyond | 90x70cm | Ακρυλικά - Acrylics | mail: eno_louriel@yahoo.gr

Georgia Trouli - See beyond - VIDEO PRESENTATION

Georgia Trouli - See beyond - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Γιάννης Καμίνης - Yiannis Kaminis | Beyond Duality | 50x35cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: yiannis.kaminis@gmail.com | site: https://www.yianniskaminis.gr/

Yiannis Kaminis - Beyond duality - VIDEO PRESENTATION

Yiannis Kaminis - Beyond duality - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Χριστίνα Χατζηντεβέ - Christina Chatzideve | It wasn't a Fairytale | 100x100cm | λάδια, γραφίτης, κολαζ σε καμβά - Oil, graphite, collage on canvas | WEBSITE: www.chatzideve.com INSTAGRAM: https://www.instagram.com/christina_chatzideve/

Christina Chatzideve - It wasn't a Fairytale - VIDEO PRESENTATION

Christina Chatzideve - It wasn't a Fairytale - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Σοφία Φουντουλάκη - Sofia Fountoulaki | Σπασμένο περίγραμμα - Broken outline | 80x60cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: sofia.fountoulaki@gmail.com

Sofia Fountoulaki - Broken outline - VIDEO PRESENTATION

Sofia Fountoulaki - Broken outline - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Mουστάκα Βασιλική - Παυλίνα - Moustaka Vasiliki-Pavlina | Overflowed | 70x50cm | Ακρυλικά σε χαρτί - Acrylics on paper | https://www.facebook.com/basia.moustaka | http://instagram.com/basiamoustaka

Moustaka Vasiliki Pavlina - Overflowed - VIDEO PRESENTATION

Moustaka Vasiliki Pavlina - Overflowed - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Ειρήνη Καλογεράκη - Irini Kalogeraki | Espace et couleurs | 100x80cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | http://www.facebook.com/Irinisartgallery/

Irini Kalogeraki - Espace et couleurs - VIDEO PRESENTATION

Irini Kalogeraki - Espace et couleurs - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Δόμνα Μπέτσιου - Domna Betsiou | Επίκληση - Invocation | 60x50cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: domna.betsiou@gmail.com

Domna Betsiou - Invocation - VIDEO PRESENTATION

Domna Betsiou - Invocation - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΡΑΣ - ANDREAS DARAS | Ελπίδα Επιβίωσης - Hope for survival | 40x50cm | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: rad543@gmail.com

ANDREAS DARAS - Hope for survival - VIDEO PRESENTATION

ANDREAS DARAS - Hope for survival - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Μαριαλένα Σαρρή - Marialena Sarris | Cyg-Ob2 (Το νεφέλωμα του κύκνου - Τhe swan nebula) | 108x108cm | Ακουαρέλα - Watercolor | mail: info@marialenasarris.com

website: https://www.marialenasarris.com/

The art work " Cyg-Ob2 " - The swan nebula belongs to a larger collection of realistic depictions of evening and starry skies. It is a composition of telescope images.

You can check also the link https://www.marialenasarris.com/night-starry-skies-series/

Marialena Sarris | " Cyg-Ob2 " - The swan nebula | VIDEO PRESENTATION

Marialena Sarris | " Cyg-Ob2 " - The swan nebula | VIDEO PRESENTATION
@www.art-profiles.net

Μίνα Φάκκα - Mina Fakka | Life is a dream | 40x40cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: fakkamina@gmail.com

Mina Fakka - Life is a dream - VIDEO PRESENTATION

Mina Fakka - Life is a dream - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Ennios Eros Giogos | Pithagoras | 30x20cm | Ξυλομπογιά σε χαρτόνι - wood paint on cardboard | https://www.facebook.com/eros.is.the.artist | mail: e.giogos@gmail.com

Ennios Eros Giogos | Pithagoras | VIDEO PRESENTATION

Ennios Eros Giogos | Pithagoras | VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Ελευθερία Γεωργιάδου - Eleftheria Georgiadou | Η γοργόνα των στιγμών - Mermaid of the moments | 100x80cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | Eleftheria Georgiadou ART, Achilles Gallery, page on FB

Eleftheria Georgiadou - Mermaid of the moments - VIDEO PRESENTATION

Eleftheria Georgiadou - Mermaid of the moments - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Ρένα Βαλλιάνου - Rena Vallianou | Χωρίς τίτλο - Untitled | 70x50cm | Μικτή τεχνική σε χαρτί - Mixed media on paper | FB: Rena Vallianou

Rena Vallianou - Untitled - VIDEO PRESENTATION

Rena Vallianou - Untitled - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Λίνα Δεληολάνη - Lina Deliolani | Wind of change | 120x100cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: pdeliola@yahoo.com

Lina Deliolani - Wind of change | VIDEO PRESENTATION

Lina Deliolani - Wind of change | VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Αγγέλα Ευθυμιάδη - Angela Efthimiadi | Pure Love | 110x72x10cm | Πηλός - Πλαστικό - Ακρυλικό σε καμβά - Clay - Plastic - Acrylic on canvas | mail: ang.chitos@gmail.com

Angela Efthimiadi - Pure Love - VIDEO PRESENTATION

Angela Efthimiadi - Pure Love - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Αικατερίνη Πουλιάση - Aikaterini Pouliasi | Ανέλιξη - Evolution | 70x60cm | Ελαιογραφία - Oil on canvas | SITE: http://www.pouliasikaterina.gr/

Aikaterini Pouliasi - Evolution - VIDEO PRESENTATION

Aikaterini Pouliasi - Evolution - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Χριστίνα Μίχου - Christina Michou | Spring time | 40x50cm | Μικτή τεχνική σε χαρτί ακουαρέλας - Mixed media on watercolor paper | mail: christina_rab@yahoo.gr

Christina Michou - Spring time - VIDEO PRESENTATION

Christina Michou - Spring time - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Αγγελική Παργινού Τσιώτση - Angeliki Parginou Tsiotsi | Αμφισημία 2-1 / Ambiguity 2-1 | 30x25cm | Collage | mail: chryssa.tsiotsi@gmail.com

Angeliki Parginou Tsiotsi - Ambiguity 2-1 / VIDEO PRESENTATION

Angeliki Parginou Tsiotsi - Ambiguity 2-1 / VIDEO PRESENTATION
@ ww.art-profiles.net

Ήβη Γαβριηλίδη - Ivi Gabrielides | Νέο όραμα - New vision | 60x50cm | Λάδι σε ξύλο, Μικτή τεχνική - Oil on wood, Mixed media | SITE: http://www.ivigabrielides.com/

Ivi Gabrielides - New vision | VIDEO PRESENTATION

Ivi Gabrielides - New vision | VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Μαρία Ευρυδίκη Βεντούρη - Maria-Euridice Ventouri | Χορο - Χρόνος / Dance-Time | 160x 180cm | Λάδια σε καμβά - Oil on canvas | mail: emventouri@gmail.com

Maria Euridice Ventouri | Dance-Time | VIDEO PRESENTATION

Maria Euridice Ventouri | Dance-Time | VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Ιωάννα Καρδιακού - Ioanna Kardiakou | Μπλε περιστέρι - Blue bird | 80x90cm | Μικτή τεχνική - Ακρυλικά σε καμβά / Mixed media - Acrylics on canvas | mail: i.kardiakou@gmail.com | Instagram/ ioanna_kardiakou_art

Ioanna Kardiakou - Blue bird - VIDEO PRESENTATION

Ioanna Kardiakou - Blue bird - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Γιώργος Ηλιόπουλος - George Heliopoulos | Δελφοί - Delfoi | 70x120cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: painter.giorgosiliopoulos@gmail.com | Instagram page: george_iliopoulos_artist

George Heliopoulos - Delfoi - VIDEO PRESENTATION

George Heliopoulos - Delfoi - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Μαρία Τασσοπούλου - Maria Tassopoulou | Σύγχρονες Καρυάτιδες - Contemporary Caryatids | Digital Art | mail: m_tassopoulou@yahoo.gr | FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008029207741

Maria Tassopoulou - Contemporary Caryatids - VIDEO PRESENTATION

Maria Tassopoulou - Contemporary Caryatids - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Ιάκωβος Κολλάρος - Iakovos Kollaros | Crab Nebula | 90x110cm | Ελαιογραφία - Oil on canvas | mail: iakovoskollaros@gmail.com

Iakovos Kollaros - Crab Nebula - VIDEO PRESENTATION

Iakovos Kollaros - Crab Nebula - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Κέλη Μελά - Keli Mela | Gods | 65x50cm | Κάρβουνο και μελάνι - Charcoal and ink | FB: Keli Mela

Keli Mela - GODS - VIDEO PRESENTATION

Keli Mela - GODS - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Δημήτριος Εμμανουήλ - Dimitrios Emmanouil | Τρεις κρίνοι - Three lilies | 70x50cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | Email: demartworks@gmail.com | SITE: https://demartworks.wordpress.com | FB: https://www.facebook.com/Emmanouelartworks | INSTAGRAM: www.instagram.com/emmanouilartworks

Dimitrios Emmanouil - Three lilies - VIDEO PRESENTATION

Dimitrios Emmanouil - Three lilies - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Μαρία Βλασερού - Maria Vlasseros | Sweet | DIGITAL ART- illustration | mail: vmaria044@gmail.com | FB: https://www.facebook.com/mvlass2013/

Maria Vlasseros - Sweet - VIDEO PRESENTATION

Maria Vlasseros - Sweet - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Όλγα Ξυθάλη - Olga Xythali | Πέταγμα - Flying | 50x50cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: olgaxyth8@gmail.com

Olga Xythali - Flying - VIDEO PRESENTATION

Olga Xythali - Flying - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Εύα Σολδάτου - Eva Soldatou | Thousand faces | 100x100cm | Λάδια σε καμβά - Oil on canvas | SITE: https://evasoldatou.gr/

Eva Soldatou - Thousand faces - VIDEO PRESENTATION

Eva Soldatou - Thousand faces - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Tassa Μπιτσάνη Πέτρου - Tassa Bitsani Petrou | Πάθος - Passion | 40x30cm | Ακρυλικό σε καμβά - Acrylics on canvas | FB: https://www.facebook.com/tassa.petrou

Tassa Bitsani Petrou - Passion - VIDEO PRESENTATION

Tassa Bitsani Petrou - Passion - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Γιώργος Χουντάλας - George Houndalas | κα' - ka' | 80x120cm | Μικτή τεχνική σε ακρυλική βάση - Mixed media on acrylic base | mail: georgehoundalas@yahoo.com

George Houndalas - κα' - VIDEO PRESENTATION

George Houndalas - κα' - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Αγγελική Γκιώνη - Ageliki Gioni | Πτυχές - Aspects | 40x50cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: atzi.gio@gmail.com | Instagram: atzi.gio

Ageliki Gioni - Aspects - VIDEO PRESENTATION

Ageliki Gioni - Aspects - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Helena Kandilaki | Broken barrier | 50x60cm | FB: Helena Kandilaki | Instagram: helena.elenart

Helena Kandilaki - Broken barrier - VIDEO PRESENTATION

Helena Kandilaki - Broken barrier - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Νίνα Σαμοΐλη - Nina Samoili | Βαδίζοντας προς την Ελευθερία - Walking towards Freedom | 60x50cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: antoniasamoili@gmail .com | FB: Nina Samoili

Nina Samoili - Walking towards Freedom - VIDEO PRESENTATION

Nina Samoili - Walking towards Freedom - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Κατερίνα Ξαρχοπούλου - Katerina Xarchopoulou | Κι όταν θα γεννώ ποτάμια - And when I will give birth to rivers | 13x18cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | email: kxarchopoulou@gmail.com | Web page: www.katerina-xarchopoulou9.webnode.com

Katerina Xarchopoulou - And when I will give birth to rivers - VIDEO PRESENTATION

Katerina Xarchopoulou - And when I will give birth to rivers - VIDEO PRESENTATION @ www.art-profiles.net

Αναστασία Νικολάου - Anastasia Nicolaou | 21 | 30x50cm | Μωσαϊκό - Mosaic | mail: anasnic@gmail.com

Anastasia Nicolaou - 21 - VIDEO PRESENTATION

Anastasia Nicolaou - 21 - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Ματίνα Σιώκη - Matina Sioki | Ουτοπία - Utopia | 70x50cm | Λάδια και ακρυλικά - Oil and acrylics | FB: Matina Soki

Matina Sioki - Utopia - VIDEO PRESENTATION

Matina Sioki - Utopia - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Πόπη Παλατιανού - Popi Palatianou | Climbing | 70x50cm | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: popi.palatianou@gmail.com | FB: Popi Palatianou

Popi Palatianou - Climbing - VIDEO PRESENTATION

Popi Palatianou - Climbing - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Κατερίνα Γιαζιτζόγλου - Katerina Giazitzoglou | Ανάδυση - Emergence | 100x60cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: kgiaz47@gmail.com

Katerina Giazitzoglou - Emergence - VIDEO PRESENTATION

Katerina Giazitzoglou - Emergence - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Ροδούλα Δημουλειά - Rodoula Dimoulia | Dance with passion | 70x60cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | FB: https://www.facebook.com/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1-%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B1-473801536138963 | INSTAGRAM: https://www.instagram.com/rodoklia_handmade/?hl=el

Rodoula Dimoulia - Dance with passion - VIDEO PRESENTATION

Rodoula Dimoulia - Dance with passion - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Όλγα Αικατερίνη Τσουρή - Olga Aikaterini Tsouri | The colors of Athens | 60x80cm | Ακρυλικά - μαρκαδόροι σε καμβά - Acrylics - markers on canvas | mail: oktsouri@gmail.com

Olga Aikaterini Tsouri - The colors of Athens - VIDEO PRESENTATION

Olga Aikaterini Tsouri - The colors of Athens - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Alexandros Emmanouilidis | Dawn | Photo | SITE: https://www.alexandrosemmanouilidis.com/

Alexandros Emmanouilidis - Dawn - VIDEO PRESENTATION

Alexandros Emmanouilidis - Dawn - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Ελένη Λουκή - Helen Louki | Ένωση - Merge | 30x21cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: loukihelen@gmail.com

Helen Louki - Merge - VIDEO PRESENTATION

Helen Louki - Merge - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Αγγελική Κώσταλου - Angeliki Kostalou | Dancer | 100x56cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas mail: agikostalou@gmail.com

Angeliki Kostalou - Dancer - VIDEO PRESENTATION

Angeliki Kostalou - Dancer - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Σοφία Αηδονίδου - Sofia Aidonidou | Lonely train | 40x50cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: sofithes@yahoo.gr

Sofia Aidonidou - Lonely train - VIDEO PRESENTATION

Sofia Aidonidou - Lonely train - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Ευγενία Μπεγγλή - Eugenia Beggli | Αέναο συναίσθημα - Perpetual feeling | 60x60cm | Ψηφιακό - Digital art | https://www.instagram.com/eugeniabeggli/

Eugenia Beggli - Perpetual feeling - VIDEO PRESENTATION

Eugenia Beggli - Perpetual feeling - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Stella Sevastopoulos | Cosmic Organism II | 29,5x29,5cm | Mixed media on watercolor paper | SITE: www.stellasevastopoulos.com | mail: stelsevas@yahoo.com

Stella Sevastopoulos - Cosmic Organism II - VIDEO PRESENTATION

Stella Sevastopoulos - Cosmic Organism II - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Χριστίνα Σαββατιανού - Christina Savvatianou | Keep walking until we meet | Abstract photography - people in motion project | mail: plektani8@gmail.com | FB: Plektani - Art - https://www.facebook.com/plektaniart | Instagram: https://www.instagram.com/paraxeno_daimonio | Instagram: https://www.instagram.com/plektaniart/

Christina Savvatianou - Keep walking until we meet - VIDEO PRESENTATION

Christina Savvatianou - Keep walking until we meet - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net