Art-Profiles.net

be pART of ART

Βιβλίο Τέχνης - Λεύκωμα | Η ΤΕΧΝΗ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ)

Η ΤΕΧΝΗ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ | Πολυτελές - βιβλίο λεύκωμα

Έχοντας σαν έμπνευση τα λόγια του Γάλλου λυρικού ποιητή Paul Verlaine: «Τέχνη είναι να είσαι απολύτως ο εαυτός σου» και σε συνεργασία με τις εκδόσεις FLISVOS PUBLICS

ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς εικαστικούς να συμμετέχουν με ΔΙΣΕΛΙΔΗ παρουσίαση τους σε ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΒΙΒΛΙΟ - ΛΕΥΚΩΜΑ, (διάστασης Α4 και με πολυτελές εξώφυλλο, όπως μιας εγκυκλοπαίδειας) στο οποίο στη μονοσέλιδη παρουσίαση κάθε εικαστικού θα προβάλλονται έργα του και θα εμπεριέχεται σύντομο βιογραφικό σημείωμά του.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΗΣ θα προλογίζει το βιβλίο!!!

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ

Ο εικαστικός που θα συμμετέχει στην έκδοση θα έχει στη διάθεσή του ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ, ΔΥΟ ΣΕΛΙΔΕΣ στις οποίες θα υπάρχουν οι φωτογραφίες ΕΩΣ 4 ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ που θα τον αντιπροσωπεύουν. Στην ίδια ή σε διαφορετική σελίδα θα περιλαμβάνεται και σύντομο βιογραφικό σημείωμα του  - έως 6 σειρές - καθώς και προσωπική του φωτογραφία, εφόσον το θέλει.

Στο τέλος του βιογραφικού σημειώματος θα αναφέρεται το mail ή το site (εάν έχει) του εικαστικού ή η σελίδα του στο facebook ή στο Instagram.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Στην περίπτωση που αποφασίσετε να συμμετέχετε θα πρέπει να αποστείλετε τα παρακάτω:

1. Προσωπική σας φωτογραφία, εφόσον το επιθυμείτε.

2. Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης 4 – 6 έργων σας με ένδειξη από εσάς της σειράς προτεραιότητας τους, γιατί γραφιστικά η σελίδα που θα δημιουργηθεί για εσάς θα έχει έως 4 έργα σας οπότε ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ να έχει ο γραφίστας που θα επιμεληθεί της έκδοσης το περιθώριο επιλογής.

3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (το ανώτερο 6 σειρές) όπου θα συμπεριλαμβάνονται τα πιο βασικά στοιχεία του βιογραφικού σας

4. Site – mail ή σελιδα στο facebook ή Instagram που θα αναφέρεται στο τέλος του βιογραφικού σας.

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΩ και ΝΑ ΤΟΝΙΣΩ ότι το πολυτελές αυτό βιβλίο - λεύκωμα ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ σε ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ της ΑΘΗΝΑΣ. Με αυτόν τον τρόπο δε θα είναι ένα βιβλίο που θα εκδοθεί σε λίγα αντίτυπα, προκειμένου να μοιραστεί ΜΟΝΟ ανάμεσα στους εικαστικούς που θα συμμετέχουν σε αυτό, αλλά θα είναι μια πραγματική κατάθεση των δυνατοτήτων που έχει η σύγχρονη εικαστική σκηνή στην Ελλάδα και Κύπρο!!! και ΘΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ!!!

Η έκδοση του βιβλίου θα γίνει εντός της Άνοιξης του 2022 και σίγουρα θα είναι έτοιμο μετά το Πάσχα του 2022, ώστε η παρουσίαση του, η διανομή του και η προώθησή του με δελτίο τύπου να γίνει με το όσο το δυνατό καλύτερες συνθήκες!!!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα

στα mails

dimitriolazarou@gmail.com

flisvospublics@gmail.com

_________________________________________________________________________

ΕΝ

Inspired by the words of the French lyric poet Paul Verlaine: "Art is to be absolutely yourself" and in collaboration with FLISVOS PUBLICS

WE ADDRESS AN OPEN INVITATION

to artists to participate with their two pages  presentation in a LUXURY BOOK - ALBUM (size A4 and with a luxurious cover) 

ART HISTORIAN will preface the book !!!

MORE DETAILS

The artist who will participate in the publication will have at his disposal FOR HIS PROMOTION, 2 pages in which there will be photos of UP TO 4 OF HIS ART WORKS that will represent him.

On the same or a different page will be included a short biographical note - up to 6 lines - as well as a personal photo.

At the end of the CV will be mentioned the mail or his personal art site (if any) or his page on facebook or Instagram.

CAUTION!!! In case you decide to participate you should send the following:

1. Your personal photo, if you wish.

2. High resolution photos of 4-6 of your works with an indication from you of their priority order, because graphically the page that will be created for you will have up to 4 of your works, so it is GOOD to have the graphic designer who will edit the publication the selection margin.

3. Short CV (maximum 6 lines) which will include the most basic elements of your CV

4. Site - mail or page on facebook or Instagram that will be mentioned at the end of your CV.

I WOULD LIKE TO NOTE  that this luxury book-album WILL BE AVAILABLE FOR SALE IN ATHENS CENTRAL BOOKSTORE. In this way it will not be a book that will be published in a few copies, in order to be distributed ONLY among the artists who will participate in it, but it will be a real testament to the possibilities that the modern art scene in Greece and Cyprus has !!! and WILL BE SOLD !!!

The book will be published in the Spring of 2022 and will definitely be ready after Easter 2022, so that its presentation, distribution and promotion with a press release can be done under  the best possible conditions !!!

For more information you can contact in the mails dimitriolazarou@gmail.com

flisvospublics@gmail.com