Art-Profiles.net

be pART of ART

OPEN CALL - ΚΟΚΚΙΝΟ - RED | 5 - 24 Δεκεμβρίου (5 - 24 December) Ομαδική Εικαστική Έκθεση στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο - Art Group Exhibition at Greek French Association

Η έκθεση KOKKINO - RED που αφορά το project ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ θα παρουσιαστεί στον

Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο

Πλ. Κολωνακίου 2

4ος όροφος

Κολωνάκι - Είσοδος δίπλα στην Τράπεζα Πειραιώς 

Τα έργα που θα παρουσιαστούν θα είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ και πρέπει να έχουν το στοιχείο του κόκκινου χρώματος , χωρίς να σημαίνει ότι το κόκκινο πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια του έργου. ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩς ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ!!!

Μπορείτε να συμμετέχετε έργα ζωγραφικής, αγιογραφίας, γλυπτικής ή εικαστικού κοσμήματος

Όσον αφορά τα έργα ζωγραφικής μπορείτε να συμμετέχετε με 1 έως 4 έργα ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΟΛΑ ΜΑΖΙ χώρο διαστάσεων πλάτους 1 μέτρου και ύψους 1,20μ.

Σας δίνω παρακάτω στοιχεία σχετικά με τη σημασία του ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ και επιπλέον σας ενημερώνω ότι ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ έως την ΤΕΤΑΡΤΗ, 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. 

Το κόκκινο ή ερυθρό είναι, μαζί με το κίτρινο και το μπλε, ένα από τα τρία βασικά χρώματα του ορατού φωτός.

Το κόκκινο είναι επίσης ένα από τα τρία βασικά χρώματα του συστήματος απεικόνισης RGB (Red - Green - Blue) που χρησιμοποιείται στις έγχρωμες οθόνες.

Το χρώμα αυτό είναι συνδεδεμένο με ποικίλους συμβολισμούς. Από την αρχαιότητα κόκκινες ήταν οι χλαμύδες των στρατιωτών της αρχαίας Σπάρτης, των Μακεδόνων, των Ρωμαίων αλλά και των Βυζαντινών (το πορφυρό χρώμα στα ενδύματα και τα πέδιλα ήταν προνόμιο του αυτοκράτορα).

Σήμερα στη λογοτεχνία αλλά και στην καθημερινή γλώσσα συνδέεται με τη φωτιά, τον έρωτα και τις διάφορες εκφάνσεις του (π.χ. «κόκκινα τριαντάφυλλα» αλλά και «κόκκινα φανάρια»), το θυμό και τον κίνδυνο («κόκκινο πανί»).

Στα σήματα κυκλοφορίας το κόκκινο χρώμα συμβολίζει την απαγόρευση ή τον κίνδυνο, τα κόκκινα φώτα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου προειδοποιούν, η κόκκινη σημαία στις παραλίες απαγορεύει την κολύμβηση λόγω καιρικών συνθηκών, ενώ αποτελεί διεθνές σήμα κινδύνου για τα πλοία όταν κάνουν πετρέλευση. Η χρήση επίσης των κόκκινων φωτοβολίδων σημαίνει κίνδυνος. Τα οχήματα της πυροσβεστικής, οι σειρήνες των οχημάτων και τα ροτορ-αλάρμ φώτα της έχουν το χρώμα της φωτιάς, ενώ ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέληνος χρησιμοποιούν το χρώμα αυτό στα σύμβολά τους εντός λευκού πάντα φόντου, γενικότερα ως σύμβολο του «απυρόβλητου» και της προσφοράς βοήθειας.

Στην πολιτική, το κόκκινο ήταν το αγαπημένο χρώμα της ευρωπαϊκής αριστεράς και χρησιμοποιήθηκε από τα σοσιαλιστικά και εργατικά κόμματα και μετά το 1917 ταυτίστηκε πολιτικά με τη Ρωσική Επανάσταση, τη Σοβιετική Ένωση και τα κομμουνιστικά κόμματα. Αργότερα το υιοθέτησαν και οι Ναζί στη σημαία του Ναζιστικού Κόμματος, λόγω και της έντονης επίδρασής του στις μάζες.

Στο χώρο του αθλητισμού, το κόκκινο χρώμα, μόνο του ή σε συνδυασμό με κάποιο άλλο, ταυτίζεται με την υποστήριξη σε συγκεκριμένους συλλόγους (ερυθρόλευκοι, κυανέρυθροι, κλπ) ή εθνικές ομάδες.

Είναι επίσης το αγαπημένο χρώμα των κατασκευαστών ταχύτατων αυτοκινήτων πολυτελείας, με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ferrari.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στο mail

dimitriolazarou@gmail.com

The KOKKINO - RED art goup exhibition concerning the RAINBOW project will be presented at

Ellinogallikos Sindesmos (Greek-French Association) 

Pl. Kolonakiou 2 (Kolonaki square 2)

4th floor

Kolonaki - Entrance next to Piraeus Bank

The themes of the artworks are FREE and they must have the element of red color, without meaning that red color must cover the entire surface of the artwork. IT MUST BE ONE OF THE IMPORTANT ELEMENTS OF THE ARTWORK!!!

The artists can participate with works of painting, hagiography, sculpture or visual jewelry

Regarding the paintings, you can participate with 1 to 4 works AS LONG AS THEY DO NOT EXCEED ALL TOGETHER a space measuring 1 meter wide and 1.20m high.

I am giving you the following information about the meaning of the COLOR RED and in addition I am informing you that you REGISTER by WEDNESDAY, NOVEMBER 30th.

Red is, along with yellow and blue, one of the three primary colors of visible light.

Red is also one of the three primary colors of the RGB (Red - Green - Blue) display system used in color displays.

This color is associated with various symbolisms.

Since ancient times, the chlamys of the soldiers of ancient Sparta, the Macedonians, the Romans and also the Byzantines have been red (the purple color in the clothes and sandals was a prerogative of the emperor). Today in literature as well as in everyday language it is associated with fire, love and its various manifestations (e.g. "red roses" but also "red lanterns"), anger and danger ("red cloth").

In traffic signs the color red symbolizes prohibition or danger, red lights on the back of the car warn, the red flag on beaches prohibits swimming due to weather conditions, and is an international danger signal for ships when they run aground. Also using the red flares means danger. Fire engines, vehicle sirens and rotor-alarm lights are the color of fire, while the Red Cross and Red Crescent use this color in their symbols against an always white background, generally as a symbol of "non-flammable" and of the offer of help.

In politics, red was the favorite color of the European left and was used by the socialist and labor parties, and after 1917 it became politically identified with the Russian Revolution, the Soviet Union and the communist parties. Later, the Nazis also adopted it in the Nazi Party flag, due to its strong effect on the masses.

In the field of sports, the color red, alone or in combination with another, is identified with support for specific clubs (red and white, blue and red, etc.) or national teams.

It is also the favorite color of the manufacturers of fast luxury cars, most notably Ferrari.

MORE INFORMATION in the mail

dimitriolazarou@gmail.com

Comments

26.11.2022 09:42

Marianna O'Reilly

Hi, can you send me please more info please